نویسنده = حسینی گلکار، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. چالشهای رویکرد "تحقیق موضوعی" در قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 88-100

مصطفی حسینی گلکار؛ سید سپهر قاضی نوری؛ فاطمه ثقفی؛ محمدرحیم عیوضی


شماره‌های پیشین نشریه