اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فهیمه کلباسی

قرآن و حدیث استادیار دانشگاه پیام نور استان تهران

www.kalbasi-phd.ir
fatinaz100atyahoo.com

سردبیر

منصور پهلوان

قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران

pahlevanatut.ac.ir

نهله غروی نائینی

قرآن و حدیث ‎استاد - عضو علمی دانشگاه تربیت مدرس

religionatpnu.ac.ir

دبیر تخصصی

فهیمه کلباسی

قرآن و حدیث استادیار دانشگاه پیام نور

fatinaz100iatyahoo.com

مدیر داخلی

الهام صفایی

قرآن و حدیث کارمند سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

safaie66atgmail.com

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم اقبال

علوم قرآنی دانشیار دانشگاه تهران

eeghbalatut.ac.ir

احمد باقری

فقه و مبانی حقوق استاد، عضو علمی دانشگاه تهران

religion3atpnu.ac.ir

احمد پاکتچی

قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

pakatchiatgmail.com

سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی استاد، دانشگاه علامه طباطیایی

beheshtiatatu.ac.ir

محمد حسین بیات

ادبیات فارسی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

dr_bayatatymail.com

علیرضا پارسا

فلسفه اسلامی دانشیار دانشگاه پیام نور

azhdaratpnu.ac.ir

منصور پهلوان

قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران

pahlevanatut.ac.ir

مجتبی زروانی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار دانشگاه تهران

zurvaniatut.ac.ir

محمد حسن صانعی پور

قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه پیام نور

saneiatpnu.ac.ir

رحمت الله عبدالله زاده آرانی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه پیام نور

abdollahzadeh_araniatyahoo.com

نهله غروی نائینی

قرآن و حدیث استاد دانشگاه مدرس

naeeni_natmodares.ac.ir

محمد کاظم شاکر

قرآن و حدیث استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

mk_shakeratyahoo.com

محمود کریمی

قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

religion11atpnu.ac.ir

سید رضا مؤدب

قرآن و حدیث استاد دانشگاه قم

naghibiatgmail.com

محمد محمدرضایی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه پردیس تهران

m.mohamadrezaieatut.ac.ir