فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی (MRS) - اخبار و اعلانات