دانشگاه پیام نور

فراخوان دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی

 با توجه به افزایش جمعیت مسلمانان و گستردگی علوم بشری و حصول جریانات فکری به ویژه در قشر تحصیلکرده جوان، حضور یک پایگاه دانشگاهی و مورد اطمینان جهت تبادل نقطه نظرات علمی و روشن نمودن حقایق دینی توسط دانشمندان و محققان صاحب نظر و متعهد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. نشریه دو زبانه «قرآن و روشنگری دینی» در جهت انجام این مهم آماده دریافت مقالات محققین و دانشمندان و پژوهشگران و کلیه اقشار صاحب فکر و اندیشه داخل و خارج از کشور پیرامون مباحث قرآنی و دینی می باشد.دوفصلنامه «قرآن و روشنگری دینی» مفتخر خواهد بود که مقالات را با هدف شناسایی وسیع در حوزه علوم اسلامی، و همچنین به شکل تطبیقی  با سایر علوم در جهت شناخت و روشنگری مباحث دینی گسترش داده  و به جامعه اندیشمندان و پژوهشگران تقدیم نماید. استادان، صاحب نظران و محققان می توانند مقالات خود را با محور موضوعات مجله به سامانه الکترونیکی مجله  ارسال نمایند.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول
دوره انتشار
دو فصلنامه