روششناسی ابوالحسن بیهقی در شرح معارج نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

روششناسی شروح نهجالبلاغه جهت بررسی و شناخت بهتر شروح و یافتن محاسن و کاستیهای آن روش و رویکرد برای پژوهشگران و مخاطبان شروح، امری لازم و مهم و کمک به تألیف شروح با رویکردهای کاملتر است. یکی از شرحهای نهجالبلاغه که اولین شرح کامل آن نیز به شمار میرود، علاوه بر تقدم تألیف به جهت تخصص و تألیفات متعدد مؤلف در آن
رابطه دارای نکات ارزندهای در زمینههای لغتشناسی، ادبی، بلاغی، توجه به اشعار عرب جهت فهم بهتر واژهها و سخن امام  ، مباحث قرآنی، توجه به روایات، مباحث کلامی، فلسفی و تاریخی، نجومی و... میباشد که علاوه بر تحقیقی بودن شرح، مؤلف به ذکر منابع مورد استفاده به تحلیل و بررسی عبارات حضرت علی  در نهجالبلاغه میپردازد.
هرچند وجه غالب شرح، ادبی بلاغی است، ولی - شارح به تناسب، سخنان و عبارات نهجالبلاغه را با رویکردهای کلامی و علمی شرح و بیان میکند. این مقاله با روش کتابخانهای و روش توصیفی - تحلیلی به بررسی وجوه ساختاری و محتوایی شرح معارج نهجالبلاغه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها