فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی (MRS) - واژه نامه اختصاصی